Tag Archives: ข้อมูลชีวภาพ

Biometric คืออะไร

Biometric คือวิธีการใช้คุณลักษณะทางชีวภาพของบุคคลเพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งาน [...]