Q&A วิธีแก้ปัญหาของเครื่องพิมพ์บัตรพีวีซี HiTi รุ่น CS-200e

วิธีแก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์บัตร

 

วิธีแก้ปัญหา Card Out 0400 ทำอย่างไร

 • บัตรพีวีซีที่อยู่ในช่องใส่บัตรหมด ให้ทำการใส่บัตรไปที่ช่องใส่บัตร บรรจุได้สูงสุด 100 ใบ

 

วิธีแก้ไขปัญหา Card Jam 0501 ทำอย่างไร

 • ปิดสวิทช์ Power นำริบบ้อนออกจากตัวเครื่อง
 • เปิดสวิทช์ Power จะขึ้นคำว่า Card Jam ให้กด OK 1 ครั้ง
 • หน้าจอจะแสดงคำว่า Open the cover ให้เปิดฝาเครื่องพิมพ์ออก จากนั้น กด OK 3 ครั้ง

 

วิธีแก้ปัญหา Ribbon Out 0301 ทำอย่างไร

 • อาการนี้เกิดจาก Ribbon ที่อยู่ในเครื่องพิมพ์หมดแล้ว ให้ทำการเปลี่ยน ริบบอนและชิป ม้วนใหม่

 

วิธีแก้ปัญหา Ribbon Mismatch 0080203 ทำอย่างไร

 • อาการนี้เกิดจากการใส่ Chip ไม่ตรงกับประเภทของริบบ้อนที่ใช้พิมพ์บัตร เช่น ใส่ Chip ดำแต่ริบบ้อนที่อยู่ในเครื่องเป็นริบบ้อนสี
  * สังเกตจาก Chip จะเขียนว่า Resin K (ริบบ้อนสีดำ) หรือ YMCKO (ริบบ้อนสี)
 • เกิดจากสาเหตุ การเลือกประเภทของการพิมพ์บัตร ไม่ถูกต้อง เช่น ออกแบบหน้าบัตรพีวีซีเป็นงานสี แต่เลือกการพิมพ์บัตรแบบสีดำ ซึ่งไม่ตรงกับรูปแบบงานที่ออกแบบ

 

วิธีแก้ปัญหา Ribbon Missing 0201 ทำอย่างไร

 • อาการนี้เกิดจากการใส่ริบบ้อนไม่ถูกต้อง จะต้องวางริบบ้อนให้อยู่ด้านบนทั้งสองฝั่ง
 • หากใส่ริบบ้อนถูกต้องแล้ว แต่หน้าจอยังแสดงอยู่ ให้ส่งเครื่องพิมพ์บัตรเข้ามาตรวจเช็คอาการเพิ่มเติม