fbpx


Warranty

เงื่อนไขของทางบริษัท

การรับประกันสินค้า

สินค้าแต่ละรุ่นอาจมีระยะเวลาการรับประกันและเงื่อนไขที่แตกต่างกันโปรดดูเงื่อนไขการรับประกันในรายละเอียดของสินค้าแต่ละรุ่น

 • ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี, ไม่ปฏิบัติตามคู่มือหรือคำแนะนำ, ทำตก, กระแทก, ดึง หรือจงใจทำให้เสียหาย
 • ความเสียหายจากเหตุภัยธรรมชาติ เช่น ฟ้าผ่า, น้ำท่วม และอุบัติเหตุ
 • ความเสียหายจากสัตว์, แมลง, รา และอื่น ๆ
 • ความเสียหายจากความชื้น, ความร้อนจากภายนอก, ระบบไฟฟ้าผิดปกติ
 • ความเสียหายที่เกิดจากการสึกหรอตามการใช้งาน เช่น รอยบุบ ขูดขีด แตก หัก ถลอก และการเสื่อมอายุ
 • ความเสียหายที่เกิดจากการถอดประกอบ, การบัดกรี, การดัดแปลงแก้ไขตัวสินค้า หรือซ่อมโดยผู้อื่น
 • การเสื่อมสภาพจากการใช้งาน เช่น แบตเตอรี, หน้าสัมผัสของคอนเน็กเตอร์
 • มีร่องรอยการแก้ไขชื่อรุ่น, หมายเลข S/N ของสินค้า หรือสติกเกอร์การรับประกันบนสินค้า (Warranty) ฉีกขาดหรือสูญหาย
 • ไม่มีหลักฐานการซื้อ เช่นใบเสร็จรับเงิน หรือมี แต่ชื่อรุ่นหรือหมายเลข S/N ของสินค้าไม่ตรงกับตัวสินค้า

กรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่ง


 • เมื่อสินค้าถูกส่งมอบให้กับผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า (เช่น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)) ไปแล้ว ผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าทั้งหมด
 • ในการรับสินค้าจากผู้ให้บริการจัดส่ง ลูกค้าควรตรวจสอบสภาพกล่อง และเปิดกล่องเพื่อตรวจสอบสินค้า ต่อหน้าพนักงานผู้จัดส่งสินค้า ก่อนเซ็นชื่อรับสินค้า
 • หากพบว่าสินค้า หรือ กล่องสินค้าชำรุด บุบ มีคราบเปื้อน ฉีกขาด แตก หัก เปียกน้ำ ชื้น มีรอยแกะ หรืออยู่ในสภาพที่ผิดปกติ แม้เพียงเล็กน้อย ขอให้ถ่ายรูปกล่อง และแจ้งพนักงานผู้จัดส่งสินค้านั้นทันที หากเป็นไปได้ควรจดบันทึกสภาพกล่องและสิ่งผิดปกติลงในเอกสารการรับสินค้าของผู้ให้บริการจัดส่ง ก่อนเซ็นชื่อรับสินค้า ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเรียกร้องความเสียหายใด ๆ จากใครได้อีกเลย
 • กรณีเกิดความเสียหายจากการขนส่ง จะเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการจัดส่ง แต่ทางบริษัทจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ดีที่สุดในการติดต่อแก้ไขปัญหา
 • กรณีลูกค้าให้ข้อมูลที่อยู่จัดส่งผิดพลาด เป็นความรับผิดชอบของลูกค้า หากสินค้าตีกลับมายังบริษัท ลูกค้าอาจต้องเสียค่าจัดส่งใหม่พร้อมค่าปรับที่ถูกเรียกเก็บจากผู้ให้บริการจัดส่ง
 • กรณีมีผู้อื่นรับสินค้าแทน เป็นความรับผิดชอบของลูกค้าและผู้ให้บริการจัดส่งสินค้า
X