Tag Archives: แสกนลายนิ้วมือ

Biometric คืออะไร

Biometric คือวิธีการใช้คุณลักษณะทางชีวภาพของบุคคลเพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งาน [...]