Tag Archives: ระบุตัวตน

Biometric คืออะไร

Biometric คือวิธีการใช้คุณลักษณะทางชีวภาพของบุคคลเพื่อระบุตัวตนของผู้ใช้งาน [...]