No images found.

งานติดตั้งระบบไม้กั้นเข้า-ออกบ้านพักพนักงาน

ระบบไม้กั้น

ระบบไม้กั้นสามขาสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องสแกนนิ้ว (Fingerprint Scanner) เพื่อควบคุมการเข้า-ออกในพื้นที่ต่าง ๆ ได้ โดยเครื่องสแกนนิ้วจะสแกนลายนิ้วมือของผู้ใช้งาน เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนว่าเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการเข้า-ออกได้หรือไม่

ระบบไม้กั้นสามขาที่เชื่อมต่อกับเครื่องสแกนนิ้วจะใช้งานได้ง่ายและปลอดภัย ซึ่งสามารถเพิ่มการใช้การ์ดหรือรหัสผ่านเพื่อเข้า-ออกได้ และสามารถควบคุมการเข้า-ออกได้อย่างถูกต้องแม้ในระบบที่มีผู้ใช้งานหลายคน 

นอกจากนี้ ระบบไม้กั้นสามขาที่เชื่อมต่อกับเครื่องสแกนนิ้วยังสามารถบันทึกข้อมูลการเข้า-ออกได้ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบสามารถนำข้อมูลเพื่อตรวจสอบการเข้า-ออกของบุคคลที่มีสิทธิ์ได้อย่างถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลมาใช้ในการสรุปสถิติการเข้า-ออกของบุคคลที่มีสิทธิ์ได้