fbpx


About US

about us

……………บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จำกัด หมายถึง “ผู้แข่งขันทางด้านเทคโนโลยี” มีแนวคิดในการดำเนิน ธุรกิจด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งหวังเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรที่ต้องการพัฒนาให้ทัน ต่อยุคโลกาภิวัตน์อยู่เสมอ บริษัทฯ เริ่มดำเนินกิจการในปี พ.ศ.2539 เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องบันทึกเวลา, เครื่องพิมพ์บัตรพีวีซี, เครื่องอ่านลายนิ้วมือ, เครื่องอ่านข้อมูล Smart Card และระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู โดยสินค้าที่ทางบริษัทฯ คัดสรรมาได้รับมาตรฐานการผลิตผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและทดลอง เพื่อให้เหมาะสม กับการใช้งานจริง ณ ปัจจุบันมีทีมงานพัฒนาระบบซอฟท์แวร์เพื่อรองรับการทำงาน โดยตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้และความสอดคล้องของสินค้าเป็นหลัก

วิสัยทัศน์

“เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ของผลผลิตทางธุรกิจ”

พันธกิจ
  • เป็นบริษัทที่ลูกค้าให้ความสนใจเป็นอันดับแรก
  • เป็นบริษัทที่ลูกค้าให้ความยอมรับทั้งคุณภาพและบริการ
  • เป็นบริษัทที่แปรเปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ

……………ด้วยประสบการณ์การทำงานอันยาวนานที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 23 ทำให้สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจาก กลุ่มลูกค้าหลากหลายประเภท อาทิ เช่น หน่วยงานของรัฐ, ธนาคาร, สถานศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมุ่งเน้น และให้ความสำคัญด้านบริการโดยมีทีมงานที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ท่านมั่นใจในสินค้าและบริการทั้งก่อนและหลังการขาย ภายใต้คำขวัญที่ว่า

“The Best Quality & Service”


Overview

บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จำกัด หมายถึง “ผู้แข่งขันทางด้านเทคโนโลยี” มีแนวคิดในการดำเนิน ธุรกิจด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งหวังเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรที่ต้องการพัฒนาให้ทัน ต่อยุคโลกาภิวัตน์อยู่เสมอ บริษัทฯ เริ่มดำเนินกิจการในปี พ.ศ.2539 เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องบันทึกเวลา, เครื่องพิมพ์บัตรพีวีซี, เครื่องอ่านลายนิ้วมือ, เครื่องอ่านข้อมูล Smart Card และระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู โดยสินค้าที่ทางบริษัทฯ คัดสรรมาได้รับมาตรฐานการผลิตผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและทดลอง เพื่อให้เหมาะสม กับการใช้งานจริง ณ ปัจจุบันมีทีมงานพัฒนาระบบซอฟท์แวร์เพื่อรองรับการทำงาน โดยตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้และความสอดคล้องของสินค้าเป็นหลัก

วิสัยทัศน์ (Vision)

“เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ของผลผลิตทางธุรกิจ”

พันธกิจ

1.เป็นบริษัทที่ลูกค้าให้ความสนใจเป็นอันดับแรก
2.เป็นบริษัทที่ลูกค้าให้ความยอมรับทั้งคุณภาพและบริการ
3.เป็นบริษัทที่แปรเปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ

ด้วยประสบการณ์การทำงานอันยาวนานที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 23 ทำให้สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจาก กลุ่มลูกค้าหลากหลายประเภท อาทิ เช่น หน่วยงานของรัฐ, ธนาคาร, สถานศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมุ่งเน้น และให้ความสำคัญด้านบริการโดยมีทีมงานที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ท่านมั่นใจในสินค้าและบริการทั้งก่อนและหลังการขาย ภายใต้คำขวัญที่ว่า

“The Best Quality & Service”

X