นโยบายบริษัท

OUR POLICY

THE COMPETE TECHNOLOGY


           บริษัท เดอะ คอมพีท เทคโนโลยี จำกัด หมายถึง “ผู้แข่งขันทางด้านเทคโนโลยี” มีแนวคิดในการดำเนิน ธุรกิจด้านงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งหวังเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรที่ต้องการพัฒนาให้ทัน ต่อยุคโลกาภิวัตน์อยู่เสมอ
          บริษัทฯ เริ่มดำเนินกิจการในปี พ.ศ.2539 เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ประเภทเครื่องบันทึกเวลา, เครื่องพิมพ์บัตรพีวีซี,เครื่องอ่านลายนิ้วมือ, เครื่องอ่านข้อมูล Smart Card และระบบควบคุมการเปิด-ปิดประตู โดยสินค้าที่ทางบริษัทฯ คัดสรรมาได้รับมาตรฐานการผลิตผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและทดลอง เพื่อให้เหมาะสม กับการใช้งานจริง ณ ปัจจุบันมีทีมงานพัฒนาระบบซอฟท์แวร์เพื่อรองรับการทำงาน โดยตอบสนองความต้องการ ของผู้ใช้และความสอดคล้องของสินค้าเป็นหลัก

          วิสัยทัศน์

          “เป็นผู้นำผลิตภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุด ของผลผลิตทางธุรกิจ”

          พันธกิจ

          1. เป็นบริษัทที่ลูกค้าให้ความสนใจเป็นอันดับแรก

          2. เป็นบริษัทที่ลูกค้าให้ความยอมรับทั้งคุณภาพและบริการ

          3. เป็นบริษัทที่แปรเปลี่ยนคู่แข่งเป็นคู่ค้าทางธุรกิจ

          ด้วยประสบการณ์การทำงานอันยาวนานที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 23  ทำให้สินค้าของบริษัทฯ ได้รับการยอมรับจาก กลุ่มลูกค้าหลากหลายประเภท อาทิ เช่น หน่วยงานของรัฐ, ธนาคาร, สถานศึกษา และโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จนถึงขนาดใหญ่ อีกทั้งบริษัทฯ ยังมุ่งเน้น และให้ความสำคัญด้านบริการโดยมีทีมงานที่มีทั้งความรู้ ความสามารถ พร้อมทั้งประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม เพื่อให้ท่านมั่นใจในสินค้าและบริการทั้งก่อนและหลังการขาย “ภายใต้คำขวัญที่ว่า”

 

 

Company Reference