ประโยชน์ของบัตรประชาชน มีอะไรบ้าง?

บัตรประจำตัวประชน ชิปการ์ด (Chip Card) หรือสมาร์ทการ์ด (Smart Card) คืออะไร

บัตรประชาชน

บัตรสมาร์ทการ์ด(Smart Card) คือ บัตรพลาสติกที่มีชิป IC (Integrated circuit) ติดหรือฝังอยู่ในตัวบัตรพลาสติกมีขนาดเท่าบัตรเครดิต เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลภายในตัวเองโดยวิธีการเข้ารหัสตามมาตรฐานเพื่อให้ระบบมีความปลอดภัยสูงขึ้น บัตรสมาร์ทการ์ด สามารถทำงานได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องอาศัยการติดต่อสื่อสารกับระบบหลัก (Font End) ทำให้ประหยัดในเรื่องระบบสื่อสารไปได้มาก โดยบัตประชาชนก็เป็นบัตรสมาร์ทการ์ดเช่นกัน

เก็บข้อมูลอะไรได้บ้าง

 • ข้อมูลการทะเบียนราษฎร และทะเบียนอื่น ๆ ที่จำเป็น
 • รูปภาพ
 • ลายพิมพ์นิ้วมือ (Finger Print) มีการจัดเก็บเป็นรหัสลายพิมพ์นิ้วมือ (MINUTAIE)
 • กุญแจเข้าสู่ระบบ (Public Key infrastructures: PKI) เป็นกุญแจสาธารณะที่จะเข้าสู่ระบบ
 • พื้นที่ของผู้ถือบัตรสำหรับเข้าใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (Buffer E-Mail)
 • พื้นที่เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ถือบัตร (Buffer E-Memo)
 • รหัสผ่านเข้าสู่ระบบของผู้ถือบัตร (User Password) และส่วนเชื่อมเครือข่าย (Authorization) เข้าสู่ระบบของแต่ละหน่วยงานที่เข้าเชื่อม (Application) ในแต่ละหน่วยงาน

ประโยนช์ของบัตรชิปการ์ด

 • ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ ลดขั้นตอนที่ซ้ำซ้อนของการทำบัตรของหน่วยงานภาครัฐ เป็นการใช้ ทรัพยากรของหน่วยงานร่วมกันและประหยัดงบประมาณของประเทศ
 • ประโยชน์ต่อประชาชน ประหยัดเวลาในการจัดทำบัตร การยืนยันตัวบุคคลและ ได้รับบริการภาครัฐที่ครบถ้วนมากขึ้น โดยใช้บัตรเพียงใบเดียว กล่าวคือประโยชน์ของบัตรประจำตัวประชาชนแบอเนกประสงค์ (Smart Card) จะได้รับมีดังต่อไปนี้
  • ประหยัดเวลาในการขอรับบัตร ซึ่งเดิมใช้เวลา 3 เดือน เหลือ 15 นาที
  • ใช้ยืนยันตัวบุคคลเพื่อเข้าสู่ระบบบริการแบบอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐหรือเอกชนที่จะเข้าร่วม
  • ใช้บัตรลงทะเบียน เพื่อขอรับการบริการของภาครัฐ ที่รวดเร็ว สะดวกและปลอดภัยสูง
  • ใช้บัตรขอรับบริการด้านการสาธารณสุขตามโครงการหลักประกันสุขภาพ (30 บาทรักษาทุกโรค)
  • ใช้บัตรเพื่อขอรับบริการด้านการประกันสังคม
  • ใช้บัตรเพื่อการปฏิบัติงานการเข้าถึงข้อมูลที่ต้องเกี่ยวข้องกับการรักษาความปลอดภัย ระดับสูงของภาครัฐ
  • ใช้เป็นบัตรแทนบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่มีการปลอมแปลงได้ยาก
  • ใช้ตรวจสอบข้อมูลการทะเบียนบุคคลต่างด้าวและผู้ที่ไม่มีสัญชาติไทยประเภทต่าง ๆ
  • ใช้ตรวจสอบข้อมูลการทะเบียนของประชาชนแบบ on-Line เฉพาะบุคคลได้
  • ใช้เป็นบัตรเพื่อลงประชามติหรือการเลือกตั้ง ใช้เป็นบัตรแทนใบขับขี่รถยนต์ และจักรยานยนต์ส่วนบุคคล

Post Author: admin